Martial Arts

  • Shinobu  Kata im Iaido. Zeichnung vom Foto. Original A4.
  • Tatehiza Iwanami  Kata im Iaido. Zeichnung vom Foto. Original A4.
  • Kesagiri  Schnitt im Iaido. Zeichnung vom Foto. Orignial A4.